Statuten & Huishoudelijk Reglement

Heden 21-11-1980, 
Verscheen voor mij Charles Pierre Gérard Marie van Haaren, 
notaris ter standplaats de Gemeente Schijndel: 
De Heer Jacobus Antonius Cornelis Schwiebbe, chef personeelsdienst van het telefoondistrict 's Hertogenbosch, geboren zes november negentienhonderd vier en dertig, wonend te Schijndel, Pastoor van Geldropstraat 8;
die verklaarde te navolgender zake te handelen in zijn hoedanigheid van Voorzitter van de te Schijndel gevestigde vereniging genaamd: Wielervereniging Schijndel, deze vereniging krachtens artikel 12 harer statuten rechtsgeldig vertegenwoordigend en handelend voor en namens dezelve, zulks ter uitvoering van een besluit genomen in de algemene ledenvergadering dezer vereniging de dato vier juli negentienhonderd tachtig, van welke ledenvergadering een exemplaar der notulen, door de comparant Schwiebbe voor echt erkend, aan deze akte is vastgehecht. 
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde dat gemelde vereniging Koninklijk is goedgekeurd bij besluit de dato negen februari negentienhonderd zes en zeventig nummer 63 en dat haar statuten zijn gepubliceerd in het bijvoegsel van de Staatscourant van een en twintig april negentienhonderd zes en zeventig nummer 77; 
dat hij thans wenst over te gaan tot de wijziging dezer statuten, deze aan te passen aan het bepaalde in Boek II van het Burgerlijk Wetboek en deze te doen luiden alsvolgt:

STATUTEN.

Naam en zetel. 
Artikel 1.
a. De vereniging draagt de naam: "wielervereniging Schijndel" en haar zetel is gevestigd in de Gemeente Schijndel. 
b. De vereniging is opgericht op vier en twintig augustus negentienhonderd vijf en zeventig, en wordt per heden voortgezet voor onbepaalde tijd. 
c. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid. 
d. De vereniging is ingeschreven in het verenigingsregister, dat gehouden wordt bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te 's-Hertogenbosch. 

Duur. 
Artikel 2. 
Het verenigingsjaar (boekjaar) loopt van een januari tot en met een en dertig december.

Doel. 
Artikel 3. 
a. Het doel van de vereniging is het doen beoefenen, en het bevorderen van de wielersport. 
b. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: 
1. Het houden van vergaderingen; 
2. Het organiseren van wielerwedstrijden, zowel snelheidsritten als touristenritten; 
3. Het aankweken van jonge renners; 
4. Het bevorderen van het deelnemen aan en het bijwonen van wielerwedstrijden; 
5. Het samenwerken met andere sportorganisaties voor de algemene belangen; 
6. Het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Wielren Unie (K.N.W.U.).

Leden. 
Artikel 4. 
a. Leden zijn die natuurlijke personen die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten. 
b. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan op verzoek van de betrokkene alsnog door de eerstvolgende algemene vergadering tot toelating worden besloten. 
c. Een verzoek tot toelating van een minderjarige als lid van de vereniging dient vergezeld te gaan van een door de ouders of wettelijke vertegenwoordigers ondertekende verklaring, dat zij ermee instemmen dat de minderjarige alle verplichtingen op zich neemt welke het lidmaatschap van de vereniging met zich brengt of zal brengen. Onder minderjarige wordt verstaan degene die de leeftijd van zeventien jaar nog niet heeft bereikt. 
d. Op voorstel van het bestuur kan de algemene ledenvergadering een lid wegens zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging en/of voor de wielersport in het algemeen tot ere-lid benoemen. 
e. Ere-leden hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens deze statuten zijn toegekend en opgelegd. 
f. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

Einde van het lidmaatschap.
Artikel 5. 
a. Het lidmaatschap eindigt:
1. door de dood van het lid; 
2. door opzegging van het lid;, 
3. door opzegging namens de vereniging;
4. door royement. 
b. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. 
Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de in de statuten vermelde vereisten voor het lidmaatschap te voldoen, of wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt of wanneer van de vereniging redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
c. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
d. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd. 
e. Een lid kan binnen een maand, nadat hem een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden zijn verzwaard, is bekend geworden of is medegedeeld, door opzegging van zijn lidmaatschap de toepasselijkheid van het besluit te zijnen opzichte uitsluiten.
f. Royement kan alleen worden uitgesproken, wanneer een lid in ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van de organen van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt dan wel na sommatie nalatig blijft zijn contributie te voldoen. Nadat het bestuur tot royement heeft besloten, wordt het betrokken lid ten spoedigsten door middel van een aangetekend schrijven van het besluit met opgave reden(en) in kennis gesteld. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van deze kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van deze kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit van de algemene vergadering tot royement zal moeten worden genomen met tenminste twee/derde van het uitgebrachte stemmen.

Verplichtingen.
Artikel 6. 
a. De leden zijn verplicht:
1. De statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, de algemene vergadering of een ander orgaan van de vereniging na te leven.
2. De statuten en reglementen van de K.N.W.U., de besluiten van haar organen, alsmede de van toepassing zijnde spelregels na te leven. 
3. De belangen van de vereniging, de K.N.W.V. en van de wielersport in het algemeen, niet te schaden.
4. De overige verplichtingen, welke de vereniging of de K.N.W.U. in naam van haar leden aangaat, of welke uit het lidmaatschap van de vereniging of van de K.N.W.U. voortvloeien, te aanvaarden en na te komen.
5. Behalve de in deze statuten vermelde verplichtingen kunnen door de vereniging slechts verplichtingen aan de leden worden opgelegd na voorafgaande toestemming van de algemene vergadering.

Straffen. 
Artikel 7. 
a. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de statuten, reglementen en/of besluiten van de organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad. Tevens zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de spelregels, alsmede de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de K.N.W.U. of waardoor belangen van de K.N.W.U. of van de wielersport in het algemeen worden geschaad.
b. Het bestuur is bevoegd om, in geval van overtredingen als bedoeld in het eerste lid, de volgende straffen op te leggen:
1. berisping;
2. schorsing; 
3. royement, als bedoeld in artikel 5 lid f. 
c. Een schorsing kan maximaal voor een jaar worden opgelegd. Gedurende de periode dat een lid is geschorst zijn de aan het lidmaatschap verbonden rechten ontzegd.

Geldmiddelen.
Artikel 8.
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. Contributie van de leden. 
b. Ontvangsten uit wedstrijden.
c. Andere inkomsten.

Contributie.
Artikel 9.
a. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie, die door de algemene vergadering jaarlijks zal worden vastgesteld. De leden kunnen in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende contributie betalen. 
b. Het bestuur is bevoegd: 
1. In bijzondere gevallen betaling van de jaarlijkse contributie in termijnen toe te staan.  
2. In bijzondere gevallen bij beëindiging van het lidmaatschap in het lopende verenigingsjaar de reeds betaalde contributie voor het lopende jaar naar rato te restitueren dan wel afstand te doen van de vorderingsrechten op de nog niet verschenen termijnen.
c. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
d. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd. 

Kostenvergoedingen.
Artikel 10. 
Het bestuur is bevoegd aan leden die aan wedstrijden deelnemen of aan trainingen deelnemen de noodzakelijk gemaakte kosten van vervoer en verblijf te vergoeden.

Begunstig(st)ers.
Artikel 11.
a. De vereniging kent naast leden ook begunstig(st)ers.
b. Begunstig(st)ers zijn die natuurlijke personen of rechtspersonen, die door het bestuur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten en/of op andere wettige wijze steunen.
c. Begunstig(st)ers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die, welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd. 
d. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. 

Bestuur. 
Artikel 12. 
a. Het bestuur bestaat uit tenminste drie meerderjarige personen, te weten een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, waarvan de voorzitter door de algemene ledenvergadering in functie wordt gekozen. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering. 
b. De bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door tenminste tien leden. Aan een kandidaatstelling kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering. 
c. In zijn eerste bestuursvergadering na een verkiezing stelt een nieuw gekozen bestuur in onderling overleg, voor elk bestuurslid diens taak vast en doet hiervan, hetzij in het cluborgaan, hetzij middels een schriftelijke kennisgeving, mededeling aan alle leden. 
d. Iedere bestuurder is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk, tenzij hij bewijst, dat de tekortkoming niet aan hem is te wijten en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. 
e. Ieder bestuurslid treedt twee jaar na zijn verkiezing af volgens een door het bestuur te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. 
Wie in een tussentijdse vacature is gekozen, neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger. 
f. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. 
Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door verloop van die termijn. 
g. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
1. door het eindigen van het lidmaatschap;
2. door bedanken als bestuurslid

Besluitvorming van het bestuur.
Artikel 13. 
a. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit heeft genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 
b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid bedoelde oordeel de juistheid ervan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien een bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
c. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een bestuurslid anders wensen. 
d. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of door een door het bestuur aangewezen persoon notulen gemaakt, die op de eerstvolgende bestuursvergadering dienen te worden vastgesteld.

Bestuurstaak -vertegenwoordiging.
Artikel 14. 
a. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. 
b. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen, waarin de voorziening in de open plaatsen aan de orde komt. 
c. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies, die door het bestuur worden benoemd. 
d. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden een beroep worden gedaan. 
e. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot: 
1. Het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik en genot krijgen en geven van onroerende goederen. 
2. Het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een krediet wordt verleend.
3. Het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet. 
4. Het aangaan van dadingen. 
5. Het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden. 
6. Het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.
7. Het aangaan van overeenkomsten, waarvan de waarde een door de algemene vergadering vast gesteld bedrag te boven gaat of welke een jaar of langer 
duren. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan. 
f. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd: 
1. Hetzij door het bestuur; 
2. Hetzij door de voorzitter; 
3. Hetzij door twee andere bestuursleden. 
g. Het bestuur is verplicht om de vereniging, het bepaalde in de leden a tot en met f van dit artikel, alsmede elke wijziging hiervan te doen inschrijven in het verenigingenregister dat gehouden wordt bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor 's-Hertogenbosch en omstreken. 

Rekening en verantwoording.
Artikel 15.
a. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. 
b. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar -behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering- zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Bij gebreke daarvan kan, na afloop van de termijn, ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen. 
c. De algemene vergadering kiest jaarlijks een kascommissie, bestaande uit drie leden en twee plaatsvervangende leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De leden treden volgens een op te maken rooster af en zijn terstond herkiesbaar. 
De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. 
d. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich voor rekening van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven. 
e. De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de verkiezing van een andere commissie. 
f. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en de verantwoording strekt het bestuur tot décharge. 
g. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden b en c. tien jaar te bewaren. 

Algemene vergaderingen.
Artikel 16. 
a. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. 
b. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering -jaarvergadering- gehouden. 
c. De agenda van deze vergadering bevat ondermeer: 
1. Vaststelling van de notulen van de vorige vergadering. 
2. Jaarverslag van de secretaris. 
3. Jaarverslag van de penningmeester.
4. Verslag van de kascommissie. 
5. Vaststelling van de contributies.
6. Verkiezing bestuursleden. 
7. Verkiezing leden van de kascommissie.
8. Rondvraag. 
d. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt. 
e. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen. 
De bijeenroeping geschiedt in het cluborgaan of middels een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving, onder gelijktijdige vermelding van de agenda.
f. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een al gemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid of door het plaatsen van een advertentie in tenminste een, ter plaatse waar de vereniging is gevestigd, veel gelezen dagblad. 

Toegang en besluitvorming algemene vergadering.
Artikel 17.
a. Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering. Geschorste leden en geschorste bestuursleden hebben geen toegang. 
b. Leden tot zeventien jaar hebben in de algemene vergadering bij elke stemming telkens één stem. Leden van zeventien jaar en ouder hebben bij elke stemming telkens drie stemmen.
c. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. 
d. Een lid heeft geen stemrecht over zaken die hem, zijn echtgenote (of echtgenoot) of een zijner bloedverwanten of aanverwanten in rechte lijn betreffen. 
e. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in vergadering bijeen, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. 
Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulenregister, terwijl er melding van gemaakt wordt tijdens de algemene vergadering. 
f. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. 
Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.
g. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt, voorzover de statuten niet anders bepalen, beslist bij meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
h. Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, vindt herstemming plaats over de personen, die de meeste of zo nodig, de meeste en op een na meeste stemmen op zich hebben verenigd. Bij herstemming beslist het grootste stemmenaantal. Indien bij herstemming de stemmen staken, beslist het lot. 
i. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt stembiljetten die: 
1. blanco zijn; 
2. zijn ondertekend;
3. onleesbaar zijn;. 
4. een persoon niet duidelijk aanwijzen; 
5. de naam bevatten van een persoon die niet verkiesbaar is; 
6. voor iedere verkiesbare plaats meer dan een naam bevatten; 
7. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld. 
j. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat een besluit is genomen, is beslissend. Wanneer een voorstel niet schriftelijk is vastgelegd, is het oordeel van de voorzitter over de inhoud van het genomen besluit eveneens beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid ervan wordt betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Voorzitterschap en notulen van de algemene vergadering. 
Artikel 18.
a. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger dan treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf. 
b. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen persoon, notulen gemaakt. 
De notulen worden in het cluborgaan gepubliceerd of op andere wijze ter kennis van de leden gebracht en dienen door de eerstvolgende algemene vergadering te worden vastgesteld.

Statutenwijziging.
Artikel 19. 
a. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen. 
b. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste veertien dagen v66r de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging ten minste veertien dagen v66r de vergadering in het cluborgaan gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden. 
c. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden aanwezig is. Indien geen twee/derde van de leden aanwezig is, wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige leden, een besluit kan worden genomen, mits met meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
d. Het in de leden a tot en met c is niet van toepassing, indien op de algemene vergadering alle leden aanwezig zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen. 
e. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan in het cluborgaan of op andere wijze schriftelijk ter kennis aan de leden gebracht. Iedere bestuurder afzonderlijk is tot het doen verlijden van deze akte bevoegd.

Ontbinding en vereffening.
Artikel 20. 
a. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, genomen met ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste vier/vijfde van de leden aanwezig is. 
b. Indien het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig is, kan op een volgende te houden vergadering alsnog, ongeacht het op deze vergadering aanwezige aantalleden, met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten. 
c. Bij de oproeping tot de in de leden a en b bedoelde vergaderingen moet worden meegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. 
De termijn voor oproeping tot zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen. 
d. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur. 
e. Een eventueel batig saldo zal hier vervallen aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren, doch aan een alsdan door de algemene vergadering aan te wijzen instelling welke zich ten doel stelt de lichamelijke opvoeding van het Nederlandse volk te bevorderen. 
f. De slotrekening behoeft de goedkeuring van de K.N.W.U.. 
g. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht.In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

Huishoudelijk Reglement.
Artikel 21. 
a. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. 
b. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering. 
c. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

Slotbepalingen. 
a. In alle gevallen waarin de wet, de statuten of de reglementen niet voorzien, beslist het bestuur. 

De comparant is mij, notaris, bekend. 
WAARVAN AKTE 
in minuut is verleden te Schijndel op de datum in het hoofd dezer akte vermeld. 
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparant en mij, notaris, ondertekend.