Verslag van de algemene ledenvergadering Wielervereniging Schijndel van 22 februari 2016

Aanwezig: namens bestuur: Ine de Kort (voorzitter), Henk Mutsaars (penningmeester), Antoine van Heertum,  Peggy Hanegraaf, Willy Lathouwers.

Leden:

Hans van de Loo, Guus Pril, Carlo Pril, Wim van den Boogaard, John Vissers, Albert Ketelaars,
Johan van der Biezen, Sjef Kisters, Ruud Sanders, Angelo van Melis, Roy van Rijsingen,
Marco van Esch, Edwin Uijen, Mark Louwerensen, Toon Broeren, Fred van de Akker,
Gerard van Alebeek, Wil Verbruggen, Niels Verbruggen, Teun Teulings, Erik Lathouwers, Jo van de Rijdt en Ria Lathouwers (notulist).

Afgemeld: Marcel Kastelijn, Eddy Gevers, John van Rullen, Johan de Beer, Orry de Beer,
Mark Spierings, André Rijkers, Sep Schuurman en Ruud Klomp.

 

  1. Opening en mededelingen

Voorzitter Ine de Kort opent de vergadering om 20.30 uur en heet iedereen welkom. Zij vermeldt dat WV Schijndel met ingang van dit jaar een nieuwe hoofdsponsor heeft en dat WV Schijndel onlangs een groot evenement heeft georganiseerd, namelijk het Nederlands Kampioenschap veldrijden voor de jeugd.

 

  1. Notulen jaarvergadering d.d. 23-02-2015

Er zijn geen opmerkingen en daarmee is het verslag vastgesteld.

 

  1. Jaarverslag penningmeester

Henk Mutsaars doet verslag van de financiën over het jaar 2015. Ondanks het feit dat er een klein positief resultaat is geboekt, zal er in 2016 qua financiën pas op de plaats gemaakt moeten worden. Dit heeft tot gevolg dat er geen contactavond wordt gehouden en dat er dit jaar geen Ronde van het Maaskantje wordt georganiseerd.

 

  1. Verslag kascommissie

De kascommissie bestaat uit Hans van de Loo en Johan de Beer. Ine leest het verslag van de kascommissie voor. De boeken zijn gecontroleerd en goedgekeurd en de commissie verleent de penningmeester decharge.

  1. Benoeming kascommissie

Hans van de Loo meldt zich wederom aan als lid van de kascommissie. Verder zijn er geen kandidaten. Hans zal daarom aan Johan de Beer vragen of hij samen met hem ook komend jaar de kascontrole wil doen.

 

  1. Ledenadministratie

Willy Lathouwers doet verslag van de stand van zaken met betrekking tot de ledenadministratie.

Met name het aantal actieve renners dat het afgelopen jaar terug is gelopen van 76 naar 67.

In de elite- en belofte categorie is dit zichtbaar, op dit moment zijn dit nog maar 9.

Gelukkig is er wel een grote groei bij de nieuwelingen categorie. Dit moet de basis zijn voor de vereniging in de nabije toekomst. De grootste wijzigingen hebben het afgelopen jaar plaats gevonden in het kader. Vanaf eind 2015 is er een nieuwe hoofdtrainer, Angelo van Melis en hij heeft inmiddels de trainingsstaf opnieuw ingedeeld.

John Vissers vraagt naar de reden van het vertrek van de renners. Willy antwoordt dat de renners, die naar een andere vereniging zijn overgestapt, graag clubcompetitie willen rijden. Met de smalle bezetting in de elite- en beloften categorie heeft WV Schijndel zich niet in kunnen schrijven voor de clubcompetitie.

 

  1. Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar zijn Henk Mutsaars en Antoine van Heertum.

Aftredend en niet herkiesbaar is Toi Korsten.

Verder hebben Erik Lathouwers en Angelo van Melis zich aangemeld als bestuurslid nadat zij de afgelopen tijd stage hebben gelopen bij het bestuur.

Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld en daarmee blijven Henk en Antoine bestuurslid en zijn Erik en Angelo als lid toegetreden tot het bestuur.

Ine doet de oproep aan alle aanwezigen of er iemand is die zich wil aanmelden als secretaris van het bestuur of dat de aanwezigen iemand kennen die zich aan zou willen melden.

 

  1. Leemputbaan

Antoine van Heertum doet verslag over de ontwikkelingen rondom de Leemputbaan. Afgelopen jaar heeft WV Schijndel groen licht gekregen voor uitbreiding van de wielerbaan en de aanleg van een accommodatie. Voor 1 april moet er een plan liggen, hier wordt hard aan gewerkt. Op 10 maart worden de  wensen en plannen  van de vereniging met de gemeente besproken. Het ideale plan zou zijn om de lus om de accommodatie van jeu de boulesvereniging “Wij liggen” te laten vervallen en deze lengte van de baan te compenseren op het nieuwe terrein naast de huidige wielerbaan. Daarmee komt de baan helemaal los van de jeu de boulesvereniging te liggen en dit heeft voordelen voor alle partijen. De schaats- en skeelervereniging “Thialf” zal gebruik blijven maken van de wielerbaan.

John Vissers vraagt of de schaats- en skeelervereniging ook gebruik gaat maken van de nieuwe baan. Antoine antwoordt dat dit niet zal gebeuren omdat het een klinkerbaan zal worden en de schaats- en skeelervereniging gebruik zal blijven maken van de binnenbaan.

Hans van de Loo vraagt of er juridische consequenties zijn voor de andere verenigingen. Antoine antwoordt dat dit niet het geval zal zijn. De nieuwe accommodatie is voor samenkomst en opslag en niet voor baractiviteiten. Verder vermeldt Antoine dat er nu tot maart niet getraind kan worden op de wielerbaan, dat kan straks wel op de nieuwe baan.

Wim van de Boogaard vraagt of er al gedacht is aan nieuwe lichtmasten. Antoine antwoordt dat de tennisvereniging Skinlo hun lampen en armaturen vervangt en dat WV Schijndel 11 lampen en armaturen van Skinlo heeft overgenomen. Van Doorn Infra is bezig met het regelen van lichtmasten.

Ria Lathouwers vraagt of het binnenbaantje de komende jaren ook onder water wordt gezet. Antoine antwoordt dat dit het geval zal zijn omdat dat een vaste afspraak met de schaats- en skeelervereniging is. Maar er kan met de nieuwe baan ook in de winter op eigen terrein getraind worden.

  1. Rondvraag

Marco van Esch vraagt of het niet organiseren van de Ronde van het Maaskantje een eenmalig is of dat er geen ronde meer zal komen.

Henk Mutsaars antwoordt dat er alleen dit jaar geen ronde georganiseerd wordt in verband met de financiën. Het is de bedoeling dat er volgend jaar wel weer een Ronde van het Maaskantje is.

John Vissers zegt van Nol van der Heijden te moeten vragen wanneer ze op het dak van de container kunnen. Henk zegt dit

Wim van de Boogaard vraagt of de sponsoravond voor iedereen was. Ine antwoordt dat hij waarschijnlijk doelt op de jeugdcontactavond. Deze avond is alleen voor de jeugdleden en hun ouders.

 

Verder niets meer aan de orde zijnde, dankt de voorzitter alle aanwezigen en sluit de vergadering om 21.07 uur.