Verslag Algemene Leden Vergadering W.V. Schijndel, gehouden op 17 maart 2014

Aanwezig: 
I. de Kort (voorzitster); H. Mutsaars (penningmeester), T. Korsten (secretaris), A. van Heertum (bestuur), P. Hanegraaf (bestuur), W. Lathouwers (bestuur), Mw. R. Lathouwers, J. de Beer, W. vd Boogaard, G. v Alebeek, J. v Rullen, T. Broeren, A. Eijkemans, A. Ketelaars, C. Uptegrove, M. Louwerensen, H. Kocken, G. Spierings, R. Klomp, M. Smits, M. Brus, M. de Becker en R. Sanders.

Afwezig met bericht van verhindering: 7 leden
P. van Lierop, C. Pril, F. Groenendaal, L. Mettler, H. v.d. Loo, A. v. Heertum en L. Bruijstens

Agenda

1.     Opening
De voorzitter heet de aanwezigen hartelijk welkom, opent de vergadering en stelt de navolgende punten aan de orde.

2.     Notulen Algemene Leden Vergadering d.d. 25 februari 2013.
Er zijn geen op- of aanmerkingen ingebracht door de leden.
Het verslag wordt met algehele stemmen goed gekeurd. Vervolgens geeft de voorzitter een korte uiteenzetting over het afgelopen jaar. 

3.     Jaarverslag penningmeester
Het door de penningmeester opgestelde jaarverslag wordt aan de aanwezigen uitgereikt. 
Vervolgens geeft de penningmeester uitvoerig uitleg over de financiële administratie en de financiële situatie van WVS. 
Bestuur en leden danken Henk voor het verslag en uitleg en zijn inbreng tijdens het afgelopen seizoen.

4.     Verslag kascommissie
De kascommissie heeft in de personen van Hans Kocken en Johan de Beer de financiële administratie onderzocht. 
De heer Kocken geeft in een ludieke voordracht uitgebreid verslag van de uitgevoerde kascontrole en complimenteert de penningmeester voor de correcte administratie en verleent hem namens de kascommissie decharge. De voorzitter dankt de leden van de commissie voor de uitvoering van de kascontrole en de verslaglegging.

5.     Benoeming kascommissie     
Zowel Hans Kocken als Johan de Beer zijn bereid ook in 2014 de kascontrole uit te voeren. 
Beiden worden unaniem benoemd als lid van de kascommissie.

6.     Verslag wedstrijdsecretaris
Willy geeft een uitgebreide toelichting op het door hem opgestelde jaarverslag waarin o.a. aan de orde komen: wedstrijdprogramma; trainingsprogramma; ledental en ledenmutaties; licenties; contributie; evenementen en activiteiten; KNWU en internet. 
Er zijn veel nieuwe leden maar er zijn ook 35 leden gestopt waarvan 25 actieve leden. De in 2013 ingevoerde automatische verlening + incasso contributie is naar tevredenheid verlopen. De maatregel om als gastrenner mee te mogen trainen onder de verplichting dat men in WVS kleding traint heeft geleid tot 1 opzegging.
Bestuur en aanwezige leden zijn vol lof over het door Willy opgestelde verslag. Het verslag zal op de website worden gepubliceerd.

7.     Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar zijn: Henk Mutsaars, Toi Korsten en Antoine van Heertum.
Carien Uptegrove was (samen met Peggy Hanegraaf) namens de jeugd in het bestuur opgenomen. Wegens te drukke werkzaamheden moet Carien stoppen met haar functie. 

Er zijn geen tegen kandidaten aangemeld, zodat allen worden herkozen. 

8.     De Leemputbaan

Ine geeft uitleg over het krantenartikel in het Brabants Dagblad waarin de suggestie wordt gewekt dat een delegatie van de Provincie de wielerbaan heeft bezocht m.b.t. de aangevraagde subsidie voor uitbreiding.
Het dagelijks bestuur heeft nog een overleg gehad met de betrokken wethouder over de stand van zaken m.b.t. deze subsidieaanvraag. De wethouder gaf aan dat vanuit de provincie informatie was ontvangen dat de mogelijkheid van subsidieverlening nog zeer nadrukkelijk aanwezig was. Over enige maanden zou die duidelijkheid over worden gegeven. Tot deze tijd is het dus afwachten maar het bestuur is zeer twijfelachtig over de gang van zaken bij de Provincie.  

Toi geeft vanuit zijn taak in de “beheerscommissie Leemputbanen” nog een korte uitleg over de huidige samenwerking met Thialf en Wij Liggen. Deze verloopt positief. 

9.     Wat verder ter tafel komt.
•     Sjors Sportief
Op 1, 8 en 15 april worden voor kinderen van 7 – 12 jaar de kennismakingsdagen wielersport van Sjors Sportief gehouden. Er zijn 36 aanmeldingen. Deze kinderen moeten –naast de reguliere jeugdtrainingen- worden begeleid. Carien en Peggy doen een oproep aan de aanwezige leden om tijdens deze dagen van 18.00 – 19.00 uur het aanwezige trainerskader te assisteren. Diverse leden geven zich hiervoor op waarvoor hartelijk dank.

10.     Rondvraag
•     Ruud Klomp geeft aan dat in de vergadering van de begeleidingscommissie is gesproken over een nieuw op te zetten beleidsplan. Is het beleid volgens de visie van het bestuur gericht op topsport of breedtesport. Hoe is de visie van het bestuur in relatie naar andere verenigingen ten aanzien van de wedstrijdsport?
De voorzitter antwoord dat op 2 april a.s. een eerste overleg plaatsvindt voor de opstart van het beleidsplan. Zij nodigt Ruud uit om -als lid van het technisch kader- tijdens deze vergadering zijn visie hierover met het bestuur te delen.
•     Martin Smits vraagt naar de samenwerking met het Districtsbestuur ten aanzien van het rijden van wedstrijden in het buitenland. Het district is heel duidelijk, zij voert hier controle op uit en geeft de 2e keer een boete. Een landelijk standpunt is echter zeer moeilijk. O.a. Pijnenburg rijdt gewoon in het buitenland ondanks de gemaakte afspraken. Willy geeft nog te kennen dat hij naar de najaarsvergadering van het district is geweest waarop de kalender nadrukkelijk is besproken. Nadere actie is hier wel gewenst.

11.     Sluiting

De voorzitter dankt iedereen voor hun aanwezigheid en inbreng tijdens deze vergadering en in het afgelopen seizoen. 

Zij wenst allen een sportief en succesvol nieuw wielerseizoen toe en sluit de vergadering.