Notulen Algemene Leden Vergadering W.V. Schijndel, gehouden op 27 februari 2012

Aanwezig: 
I. de Kort (voorzitster); H. Mutsaars (penningmeester), T. Korsten (secretaris), A. van Heertum (bestuur), M. Spierings (bestuur), W. Lathouwers, Mw. R. Lathouwers, A. Ketelaars, H. Kocken, W. de Laat, Mw. L. Gevers, J. de Beer, P. Hermans, H. van de Bergh, W. vd Boogaard, H van de Loo en M. Smits.

Afwezig met bericht van verhindering: 24 leden
A. Rijkers (bestuur), P. Bastian, J. v. Rullen, K. Herijgers, E. v. Pinxteren, T. Doleweerd, Mw. P. Dijkman, M. v. Empel, R. v. Erp, E. Vulders, M. Luijten, A. Eijkemans, S. Martens, A. Martens, C. Ganzeboom, T. Langens, S. v. Bakel, T. vd Brand, Koen de Kort, R. Klomp, L. Bruijstens, R. v. Rijsingen, A. v. Heertum en O. de Beer.

Agenda

1.     Opening
De voorzitter heet de aanwezigen hartelijk welkom, opent de vergadering en stelt de navolgende punten aan de orde.

2.     Notulen Algemene Leden Vergadering d.d. 21 februari 2011.
Er zijn geen op- of aanmerkingen ingebracht door de leden.
Het verslag wordt met algehele stemmen goed gekeurd. Vervolgens geeft de voorzitter een korte uiteenzetting over het afgelopen jaar. 

3.     Jaarverslag penningmeester
Het door de penningmeester opgestelde jaarverslag wordt aan de aanwezigen uitgereikt. Vervolgens geeft de penningmeester een uitvoerige uitleg over de financiële administratie en de financiële situatie van WVS. Bestuur en leden danken Henk voor het verslag en uitleg en zijn inbreng tijdens het afgelopen seizoen.

4.     Verslag kascommissie
De kascommissie heeft in de personen van Hans Kocken en Eddy Gevers de financiële administratie onderzocht. De heer Kocken geeft in een mooie voordracht uitgebreid verslag van de uitgevoerde kascontrole en complimenteert de penningmeester voor de correcte administratie en verleent hem namens de kascommissie decharge. De voorzitter dankt de leden van de commissie voor de uitvoering van de kascontrole en de verslaglegging.

5.     Benoeming kascommissie     
Hans Kocken is bereid ook in 2012 in de kascommissie deel te blijven nemen. Hans van de Loo verklaart zich bereid om de open gevallen plaats van Eddy Gevers in te nemen. Beiden worden unaniem benoemd als lid van de kascommissie.

6.     Verslag wedstrijdsecretaris
Mark geeft een uitgebreide toelichting op het door hem opgestelde jaarverslag waarin o.a. aan de orde komen: wedstrijdprogramma; trainingsprogramma; ledental en ledenmutaties; licenties; contributie; evenementen en activiteiten; KNWU en internet. Bestuur en aanwezige leden zijn vol lof over het door Mark opgestelde verslag. Het verslag zal op de website worden gepubliceerd.

7.     Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar zijn: Henk Mutsaars, André Rijkers, Toi Korsten en Antoine van Heertum.
Mark Spierings is aftredend en niet herkiesbaar. De van Mark zijn het afgelopen jaar al gedeeltelijk door Willy Lathouwers uitgevoerd.

Er zijn geen tegen kandidaten aangemeld, zodat allen worden herkozen. De nog resterende taken van Mark zullen binnen het bestuur worden verdeeld. 

8.     De Leemputbaan

Toi geeft een beknopte uitleg over de huidige situatie en verdeling van taken op de Leemputbaan.
Voor de totale Leemputbaan is de Stichting nog steeds actief. Zij huurt de accommodatie van de gemeente.

Thialf gebouw en wielerbaan
“Wij Liggen”is eigenaar van het gebouw en alle omliggende gronden zijn in eigendom van de gemeente.
Er is een beheerscommissie actief waarin 2 leden van Thialf zitting hebben en Toi en Marcel Kastelijns namens WVS. Marcel is gestopt als lid zodat Toi deze taken nu alleen beheert en een van de overige bestuursleden samen met hem het overleg van de beheerscommissie bijwoont.
Verder is er een werkgroep actief die de beheerstaken uitvoert, zoals onderhoud gebouw, maaien, snoeien, vegen baan, herstelwerkzaamheden enzovoorts.

De voorzitter en secretaris geven een uitgebreide informatie over de huidige situatie met betrekking tot het subsidieverzoek aan de Provincie voor uitbreiding van ons complex op de aanliggende weide.
De gemeente is bereid alle medewerking te verlenen aan het subsidieverzoek voor uitbreiding van ons parcours met een crossparcours op het aanliggende terrein. 

9.     Wat verder ter tafel komt.
Hier zijn geen specifieke zaken aan de orde gesteld.

10.     Rondvraag
•     Wim vd Boogaard krijgt antwoord over zijn vraag over het autorijden per categorie. Bestaande afspraken zijn namelijk niet altijd nagekomen. 
•     Ten aanzien van de rechtsgeldige oprichtingsdatum van WVS is geen volledige duidelijkheid of dit 1975 is of 1977 (acte). Dit vanwege mogelijke jubileumsubsidie van de gemeente. 
•     Op de website van WVS zal de link naar de “Ster ZLM Toer”worden aangepast.
•     Hans van de Loo merkt op dat hij het bijzonder jammer vindt dat er zo weinig leden op deze Algemene Ledenvergadering aanwezig zijn. Ook het bestuur betreurt het zeer dat er zoveel afmeldingen zijn voor deze Algemene Leden Vergadering. De datum is tijdig bekend gemaakt en desondanks zijn er 25 berichten van verhindering ontvangen. Wat het bestuur als extra pijnlijk ervaart is het feit dat diverse leden zonder enig signaal afwezig zijn. 
Een en ander geeft een zeer geringe betrokkenheid weer van deze leden aan de bestuurlijke en organisatorische zaken van Wielervereniging Schijndel.

11.     Sluiting

De voorzitter dankt iedereen voor hun aanwezigheid en inbreng tijdens deze vergadering en in het afgelopen seizoen. 

Zij wenst allen een sportief en succesvol nieuw wielerseizoen toe en sluit de vergadering.