Verslag Algemene Leden Vergadering W.V. Schijndel, gehouden op 21 februari 2011

Aanwezig: 
I. de Kort (voorzitster); H. Mutsaars (penningmeester), T. Korsten (secretaris), A. van Heertum (bestuur), M. Spierings (bestuur), W. Lathouwers, Mw L. Gevers, A. Bloks, S. Bloks, E. Gevers, A. Ketelaars, G. v Alebeek, P. van Rijsingen, W. vd Boogaard, H van de Loo, T. Graft, R. Klomp, H. Gerrits, en H. Kocken.

Afwezig met bericht van verhindering: 31 leden
A. Rijkers (bestuur), Antoon van Heertum, Koen de Kort, Bart van der Bruggen,  Luca van Etten, Pim Hermans,  Willem Bok,  Guus Pril,  Rolf van Orsouw,  Leo Bruijstens,  Mike Teunissen,  Erik Vulders, Dick Wesseling, Wouter van Roosmalen, Daphny van den Brand, Roland van Erp, Rolf van Maanen, Dennis van Uden, Juan van Beek, Jef van Hooft, Tiny van Nielen, Dick Vermeer, Gerard Spierings, Dianne vd Linden (ouder Lex, Matz, Zev Mettler), Ria Langens  (ouder Thomas Langens), Marcel Kastelijn, Guus Schoth, Rob van der Heijden, Kobus Hereijgers, Theo Brus en Marco Brus.


Agenda

1.     Opening
De voorzitter heet de aanwezigen hartelijk welkom, opent de vergadering en stelt de navolgende punten aan de orde.

2.     Notulen Algemene Leden Vergadering d.d. 4 maart 2010
Er zijn geen op- of aanmerkingen ingebracht door de leden.
Vervolgens geeft de voorzitter een korte uiteenzetting over het afgelopen jaar. 

3.     Jaarverslag penningmeester
Het door de penningmeester opgestelde jaarverslag wordt aan de aanwezigen uitgereikt. Vervolgens geeft de penningmeester een uitvoerige uitleg over de financiële administratie en de financiële situatie van WVS. Bestuur en leden danken Henk voor het verslag en uitleg en zijn inbreng tijdens het afgelopen seizoen.

4.     Verslag kascommissie
De kascommissie heeft in de personen van Hans Kocken en Leo Bruijstens de financiële administratie onderzocht. De heer Kocken geeft een zeer uitgebreid verslag van de uitgevoerde kascontrole en complimenteert de penningmeester voor de correcte administratie en verleent hem namens de kascommissie decharge. De voorzitter dankt de leden van de commissie voor de uitvoering van de kascontrole en de verslaglegging.

5.     Benoeming kascommissie     
Hans Kocken is bereid ook in 2011 in de kascommissie deel te blijven nemen. Eddy Gevers verklaart zich bereid om de open gevallen plaats van Leo Bruijstens in te nemen. Beiden worden unaniem benoemd tot de kascommissie.

6.     Verslag wedstrijdsecretaris
Mark geeft een uitgebreide toelichting op het door hem opgestelde jaarverslag waarin o.a. aan de orde komen: wedstrijdprogramma; trainingsprogramma; ledental en ledenmutaties; licenties; contributie; evenementen en activiteiten; KNWU en internet. Bestuur en aanwezige leden zijn vol lof over het door Mark opgestelde verslag. Het verslag zal op de website worden gepubliceerd.

7.     Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar: Ine de Kort
Door het bestuur wordt Willy Lathouwers voorgedragen als nieuw bestuurslid om het bestuur volledig te maken.

Er zijn geen tegen kandidaten aangemeld, zodat Ine de Kort wordt herkozen en Willy als nieuw bestuurslid wordt benoemd. 
In de komende bestuursvergaderingen zullen taken en verantwoordelijkheden van Willy nader worden uitgewerkt en vastgelegd.


8.     Wat verder ter tafel komt.

•     De Leemputbaan / gemeente
“Wij Liggen”is eigenaar van het gebouw en alle omliggende gronden zijn in eigendom van de gemeente.

De voorzitter en secretaris geven een uitgebreide informatie over de huidige situatie met betrekking tot de Leemputbaan.

Na de ontbinding van de Stichting hebben zij meerdere keren overleg gevoerd met de gemeente. 
De medewerking van de gemeente op de ingediende “Korte Termijnvisie” van WVS bestaat enkel uit het gedogen van het feit dat WVS het aangelegen weiland mag gebruiken als crossterrein.
Er zijn geen verdere toezeggingen gedaan. Indien WVS een wijziging bestemmingsplan wil aankaarten tot sportbestemming dient zij dit volledig in eigen beheer en op eigen kosten te realiseren.

Hieruit is gebleken dat de gemeente vooralsnog alleen medewerking wil verlenen aan uitbreiding van ons parcours met een crossparcours op het aanliggende terrein. Over asfaltering van een gedeelte kan op dit moment nog geen overeenstemming worden bereikt omdat dit nog niet past in het bestemmingsplan en de gemeente hiervoor ook geen financiën heeft. 

•     De Leemputbaan / Thialf
Op basis van de nieuwe situatie hebben de voorzitter en de secretaris een aantal keer overleg gevoerd met Thialf. 
Thialf is eigenaar van het gebouw en WVS is medegebruiker. Er is een convenant opgesteld over gebruik en samenwerking. Bij deze convenant behoren een aantal bijlagen maar deze zijn nog steeds niet verstrekt door Thialf. 
Besloten is voor het sportcomplex een “beheerscommissie” in te stellen die alle zaken t.a.v. het complex behartigd. Beide verenigingen zijn hierin vertegenwoordigd met 2 personen. Namens WVS  hebben hierin zitting Toi Korsten en Marcel Kastelijn. Door Thialf zijn nog steeds geen vertegenwoordigers aangewezen. De beheerscommissie krijgt ook de beschikking over een budget om de dagelijkse kosten te kunnen betalen.

Naast de “beheerscommissie” is er een “Werkgroep” in het leven geroepen. Hierin zijn diverse personen van elke vereniging vertegenwoordigd die o.a. het daadwerkelijke onderhoud van gebouw en terrein verzorgen. De “Werkgroep” wordt aangestuurd door de “beheerscomissie”. 

Besloten wordt om de Leemputbaan jaarlijks als vast agendapunt op de Algemene Ledenvergadering op te nemen.

•     Jeugdactiviteitenplan
De secretaris geeft een uiteenzetting van de jeugdactiviteiten die voor 2011 op het programma staan.
De coördinatie van deze activiteiten is in handen van Stijn Latijnhouwers en Patrick van Lierop/Lia Gevers. 

Deze personen sturen alle jeugdactiviteiten aan, zoals Ouderavond, Zwemmen + frietjes, Gezamenlijke trainingen Team Brabant;  Wielerkamp/weekend in Eersel;  Jeugdronde Bosweg; Jeugdronde Leemput  (Hemelvaart); Clubkampioenschappen; Dag Limburg; Koppeltijdrit op zat 10-9; Eigen veldrit; Contactavond De Zwengel, en bezoeken Districtsvergaderingen.


9.     Rondvraag
•     Op de vraag van Wim vd Boogaard of WVS de mogelijkheid heeft bekeken om bij de Veldrit ook het parcours van D’n Urste te gebruiken wordt geantwoord dat dit niet de bedoeling is. Door alles op eigen terrein (baan en aangrenzend weiland) te organiseren worden problemen van wegafzettingen e.d.  voorkomen.
•     Verder geeft Wim aan dat op Hemelvaart ook bij Avanti een evenement plaatsvindt in de vorm van een zeskamp voor de jeugd. Het betuur zal contact opnemen met Avanti om o.a. gebruik parkeergelegenheid en kleedaccommodatie op elkaar af te stemmen. 
•     Op de vraag van Eddy Gevers over kaderactiviteiten antwoord Mark Spierings dat – hoewel dit mogelijk bij diverse leden niet bekend is- er wel degelijk op meerdere vlakken overleg plaatsvindt. O.a. via begeleidersvergaderingen; rennersoverleg en ouderavonden. 
•     Ine en Mark geven uitleg op de vraag van Eddy Gevers over de taken van het District.
•     Willy Lathouwers geeft nog een uiteenzetting over de betrokkenheid van WVS bij de organisatie van de Ronde van Rooi. Hoewel dergelijke organisaties meestal een kostenplaatje opleveren is dit bij de Ronde van Rooi niet het geval, maar ontvangt WVS hieruit gelden.
•     Tenslotte merkt het bestuur op dat iedereen die is geplaatst op de ledenlijst van WVS als zodanig automatisch is verzekerd via de KNWU. 

11.     Sluiting

De voorzitter dankt alle iedereen voor hun aanwezigheid en inbreng tijdens deze vergadering en in het afgelopen seizoen. 
De vergadering is zeer prettig verlopen met een heel goede inbreng en gedachtenwisseling van alle aanwezigen.

Zij wenst allen een sportief en succesvol nieuw wielerseizoen toe en sluit de vergadering.

Opmerking:
Het bestuur betreurt het zeer dat er zoveel afmeldingen zijn voor deze Algemene Leden Vergadering. De datum is tijdig bekend gemaakt en desondanks zijn er 31 berichten van verhindering ontvangen. Extra jammer vindt het bestuur dat diverse leden zonder enig signaal afwezig zijn. Een en ander geeft een zeer geringe betrokkenheid weer van deze leden aan de bestuurlijke en organisatorische zaken van Wielervereniging Schijndel.