Verslag Jaarvergadering W.V. Schijndel, gehouden op 4 maart 2010

Aanwezig: 
I. de Kort (voorzitster); H. Mutsaars (penningmeester), A. van Heertum (bestuur), M. Spierings (bestuur), A. Rijkers (bestuur),  Th. Brus, A. v Heertum, T. Korsten, L. Bruijstens, H. Kocken, H van de Loo, H. Gerrits, A. Ketelaars, G. Spierings, H. van den Bergh en R. van Rijzingen.

Agenda

1.     Opening
De voorzitter heet de aanwezigen hartelijk welkom, opent de vergadering en stelt de navolgende punten aan de orde.

2.     Notulen jaarvergadering d.d. 19 2 2009
Er zijn geen op- of aanmerkingen ingebracht door de leden.
Vervolgens geeft de voorzitter een korte uiteenzetting over het afgelopen jaar. 

3.     Jaarverslag penningmeester
Het door de penningmeester opgestelde jaarverslag wordt aan de aanwezigen uitgereikt. Vervolgens geeft de penningmeester een uitvoerige uitleg over de financiële administratie en de financiële situatie van WVS. Bestuur en leden danken Henk voor het verslag en uitleg en zijn inbreng tijdens het afgelopen seizoen.

4.     Verslag kascommissie
De kascommissie heeft in de personen van Hans Kocken en Leo Bruijstens de financiële administratie onderzocht. De heer Kocken geeft een zeer uitgebreid verslag van de uitgevoerde kascontrole en complimenteert de penningmeester voor de correcte administratie en verleent hem namens de kascommissie decharge. De voorzitter dankt de leden van de commissie voor de uitvoering van de kascontrole en de verslaglegging.

5.     Benoeming kascommissie     
Hans Kocken en Leo Bruijstens verklaren bereid te zijn ook in 2010 in de kascommissie plaats te willen nemen. 

6.     Verslag wedstrijdsecretaris
Mark geeft een uitgebreide toelichting op het door hem opgestelde jaarverslag waarin o.a. aan de orde komen: wedstrijdprogramma; trainingsprogramma; ledental en ledenmutaties; licenties; contributie; evenementen en activiteiten; KNWU en internet. Bestuur en aanwezige leden zijn vol lof over het door Mark opgestelde verslag. Het verslag zal op de website worden gepubliceerd.

7.     Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar zijn: Antoine van Heertum, Henk Mutsaars, Mark Spierings en André Rijkers
Er zijn geen nieuwe kandidaten aangemeld en alle aftredende bestuursleden worden herkozen.
Aangezien Mevr. De Kort momenteel zowel de bestuursfunctie van voorzitter als van secretaris vervult, draagt het bestuur tevens voor als nieuw bestuurslid de heer Toi Korsten. Toi heeft al geruime tijd deelgenomen aan de bestuursvergaderingen en de taken van het secretariaat op zich genomen. De formele benoeming tot bestuurslid kan alleen maar via de Algemene Ledenvergadering. Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld en alle aanwezigen kunnen instemmen met de voordracht zodat Toi vanaf nu formeel als secretaris kan gaan fungeren. 

8.     De Leemputbaan
De voorzitter geeft een uitgebreide informatie over de huidige situatie met betrekking tot de ontbinding van de Stichting “De Leemputten” en de gevolgen daarvan voor WVS.
Er hebben al diverse gesprekken plaatsgevonden met de verantwoordelijke wethouder. Hieruit is gebleken dat de gemeente vooralsnog alleen medewerking wil verlenen aan uitbreiding van ons parcours met een crossparcours op het aanliggende terrein. Over asfaltering van een gedeelte kan op dit moment nog geen overeenstemming worden bereikt omdat dit nog niet past in het bestemmingsplan en de gemeente hiervoor ook geen financiën heeft. Op basis van deze informatie heeft het bestuur van WVS een “Korte Termijnvisie” opgesteld en aan de gemeente gestuurd. Hierin wordt aangegeven dat WVS zo spoedig mogelijk gebruik wil gaan maken van het aanliggende terrein en hoe zij dit denkt te willen gaan gebruiken en inrichten. In een later stadium zal dan een nieuw verzoek voor asfaltering worden opgesteld. De situatie wordt door de voorzitster verduidelijkt aan de hand van de bij het ingediende plan behorende situatietekeningen van het complex De Leemputbaan. 

9.     Wat verder ter tafel komt.
Gezien de huidige situatie en de daarover verstrekte uitgebreide informatie op punt 9 wordt verder niet ingegaan op dit agendapunt. 

10.     Rondvraag
•     Op de vraag waarom het informatiebord van WVS niet up to date is en al heel oude informatie bevat wordt geantwoord dat het bestuur dit wel graag up to date zou willen houden maar dat de sleutel van het informatiebord zoek is. Gezien de ontwikkelingen over de huisvesting van WVS zal hier voor deze korte periode waarschijnlijk geen verandering in komen. Alle informatie is momenteel ook beschikbaar via de website die altijd heel up te date is.
•     De penningmeester geeft uitleg op de vraag van dhr. van Heertum vraagt om te reserveren voor activiteiten.
•     Roy van Rijsingen geeft aan dat WVS 3 haspels ter beschikking heeft maar dat er momenteel 1 haspel vermist wordt. Bij de wijziging in de huisvesting zal een herverdeling plaatsvinden in het Thialf clubgebouw waarbij alle zaken aan de orde zullen komen. Vooraf zal een inventarisatielijst worden opgesteld. Zo nodig zal Roy bij de samenstelling van de lijst worden uitgenodigd.
•     Op de vraag hoe WVS eventueel nieuw asfalt gaat financieren kan het bestuur nog geen antwoord geven. De onderhandelingen met de gemeente zijn op dit moment enkel toegespitst op het verkrijgen van het terrein. Zodra hier meer over bekend is kan pas worden ingegaan op de inrichting van het terrein en de wijze van gebruik door WVS.

11.     Sluiting
De voorzitter dankt alle iedereen voor hun aanwezigheid en inbreng in het afgelopen seizoen. Zij wenst hen een sportief en succesvol nieuw wielerseizoen toe en sluit de vergadering.