NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING

17 APRIL 2023

 
Aanwezig:

Namens het bestuur: Angelo van Melis, Antoine van Heertum, Chantal Knapen, Christ Arts, Henk Mutsaars, Roel van der Heijden

Leden: 
Albert Ketelaars, Cora van der Aa, Dirk van der Linden, Gerard van Alebeek, Hans Kocken, Jo van de Rijdt, Johan de Beer, Johan van der Biezen, Koen Gruitrooij, Marcel Kastelijn, Marco van Esch, moeder van Renske Peters, Rinus Laurijssen, Tiny van Nielen

Afwezig met afmelding: André Rijkers, Eddy Gevers, Mario Russens, Remco Stam, Twan Bloks

Notulen:

1. Opening en mededeling voorzitter: 

Voorzitter Antoine van Heertum opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Onze vereniging kan terugkijken op een goed jaar ondanks de naweeën van de corona pandemie. We hebben alle enkele evenementen gehad zoals de ploegenpresentatie en de Omloop van Schijndel.

2. Notulen Algemene Ledenvergadering van 31-jan-2022:

De notulen worden goedgekeurd.

3. Jaarverslag van de penningmeester:

Penningmeester Henk Mutsaars doet uitgebreid verslag van de financiën over de afgelopen twee jaar. Het jaar is positief afgesloten. Het financiële verslag wordt goedgekeurd

4. Verslag van de kascommissie:

Namens de kascommissie neemt Hans Kocken het woord. De kascontrole is uitgevoerd, en alles is akkoord bevonden. Er is een verslag opgesteld en ondertekend.

5. Benoeming Kascommissie:

Hans Kocken blijft zitting houden in de kascommissie. Antoine van Heertum vraagt aan de aanwezigen of iemand zich geroepen voelt om het tweede lid te worden in de kascommissie en Dirck van der Linden meldt zich daarop aan.

6. Ledenadministratie:

Chantal Knapen doet een kort verslag van de ledenstand van onze vereniging. In 2022 had de vereniging 159 leden. In 2023 heeft de vereniging 143 leden, waarvan 127 leden een wedstrijdlicentie hebben aangevraagd.

Rinus Laurijssen vraagt welke categorieën de meeste terugloop hebben gehad. 

Antoine van Heertum antwoordt dat dit voornamelijk ontstaan is in de categorie van de nieuwelingen. Angelo van Melis vult aan dat dit een landelijke tendens is. Antoine van Heertum geeft aan met initiatieven bezig te zijn om meer jeugdleden aan te trekken. Roel van der Heijden bemerkt dat de doorgestroomde nieuwelingen wielrennen steeds meer prioriteit geven in hun dagelijks leven.

Marcel Kastelijn vraagt of we ook leden hebben die meer dan een jaar alleen meetrainend lid zijn.

Chantal Knapen antwoord dat dit niet zo is. Antoine van Heertum vult aan dat andere verenigingen leden accepteren die geen licentie gaan nemen, maar dat onze vereniging niet voornemens is om dit ook te doen, omdat we een wedstrijdvereniging zijn. Dirck van der Linden is van mening dat dit van meerwaarde voor onze vereniging is. Angelo van Melis beaamt dit, maar is zich wel bewust van het feit dat het meer van de ouders van leden vergt vergeleken bij andere sporten. Roel van der Heijden geeft ook aan dat er minder wedstrijden zijn dan in voorgaande jaren.

Koen Gruitrooij geeft aan dat de jeugdleden heel kort voor de training worden gebracht door hun ouders en dat de ouders dan ook meteen weer vertrekken. Dit heeft een nadelig effect op het clubgevoel en wedstrijdrijden zou dit clubgevoel juist verhogen. Rinus Laurijssen reageert hier op en wil waarschuwen dat we niet een zogenaamde zoen-en-zoef vereniging gaan worden.

Antoine van Heertum meldt dat de aanmeldingen bij de senioren opvallend genoeg juist toenemen en dan vooral bij personen tussen de 20 en 40 jaar. Een voorzichtige analyse kan zijn dat daar het wielrennen meer leeft.  Angelo van Melis vermoedt dat de groei in de senioren categorie te maken lijkt te hebben met renners die op zoek zijn naar specifieke faciliteit van een KNWU vereniging zoals bijvoorbeeld een verzekering.

Rinus Laurijssen merkt op dat de junioren van onze vereniging een aantrekkende werking hebben op leden van andere verenigingen. Angelo van Melis waarschuwt wel dat de renners na de periode van junioren afhaken, omdat wij ze niet genoeg kunnen bieden.

7. Bestuursverkiezing:

Aftredend en herkiesbaar zijn Antoine van Heertum, Angelo van Melis en Henk Mutsaars. Alle drie zijn ze herkozen. Er is nog wel een vacature voor een zevende bestuurslid.

8. Technische zaken:

Angelo van Melis heeft verslag gedaan van de technische zaken. Het bestuur hoopt dat we weer een goed programma kunnen aanbieden aan onze leden voor het nieuwe seizoen.

9. Rondvraag:

Dirck van der Linden vraagt of het mogelijk is om als vereniging tenten aan te schaffen met de clubnaam erop voor tijdens de wedstrijden. Angelo van Melis antwoordt dat we de frames wel hebben, maar dat een tentdoek €500,00 per stuk kost. Hij hoopt dat een sponsor zich hiervoor meldt.

10. Sluiting:

Antoine van Heertum bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering.