NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING

31 JANUARI 2022

 

Aanwezig:

Namens het bestuur: Ine de Kort, Antoine van Heertum, Angelo van Melis, Chantal Knapen, Henk Mutsaars, Roel van der Heijden, Christ Arts

Leden:

Cora van der Aa (moeder van Travis van der Aa), Marcel Kastelijn, Eddy Gevers, Hans Kocken, Hans van der Loo, John Kanters, Andre Rijkers, Joyce van Rooij (moeder van Just van Rooij), Marco van Esch, Jo van de Rijdt, Johan de Beer, Suzanne Arts (notulist), Mario Russens

Afwezig met afmelding: Willy Lathouwers

 

Notulen:

 

1. Opening en mededeling voorzitter:

Voorzitter Ine de Kort opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Dit is onze eerste vergadering via Microsoft Teams, dit natuurlijk in verband met de coronamaatregelen die nog steeds van kracht zijn. Ook wil de voorzitter stil staan bij het overlijden van Hans van Heeswijk.

 

2. Notulen Algemene Ledenvergadering van 09-mrt-2020:

Het betreft de notulen van de ledenvergadering van twee jaar geleden. Vorig jaar is de ledenvergadering niet doorgegaan in verband met de corona pandemie.

Opmerkingen:

Christ Arts vraagt of er nog iets uit het zonnepanelen onderzoek van Filip Demuyt is gekomen.

Voorzitter Ine de Kort antwoord dat hier tot op heden nog niets is uitgekomen en dat dit nogmaals nagevraagd moet worden bij Filip Demuyt. Mocht het nodig zijn, dan zou iemand anders hier misschien nog navraag naar kunnen doen.

De notulen worden goedgekeurd.

 

3. Jaarverslag van de penningmeester:

Penningmeester Henk Mutsaars doet uitgebreid verslag van de financiën over de afgelopen twee jaar. We staan er goed voor. Het financiële verslag wordt goedgekeurd

 

4. Verslag van de kascommissie:

Namens de kascommissie neemt André Rijkers het woord. De kascontrole is uitgevoerd, en alles is akkoord bevonden. Er is een verslag opgesteld en ondertekend.

 

5. Benoeming Kascommissie:

Ine de Kort vraagt wie er komend jaar plaats willen nemen in de kascommissie. De kascommissie wordt vanaf heden bezet door André Rijkers en Hans Kocken.

 

6. Ledenadministratie:

Chantal Knapen doet een kort verslag van de ledenstand van onze vereniging. In 2021 had de vereniging 183 leden, waarvan 149 leden met een wedstrijdlicentie. In 2022 heeft de vereniging 159 leden, waarvan 156 leden een wedstrijdlicentie hebben aangevraagd.

Marcel Kastelijn vraagt hoe het verschil tussen het aantal leden met en het aantal leden zonder een wedstrijdlicentie heeft kunnen ontstaan.

Chantal Knapen antwoordt dat dit voornamelijk ontstaan is in de categorie van jeugdleden. De reden hiervoor is dat er weinig wedstrijden zijn gereden door de corona pandemie. Hierdoor hebben er minder leden een licentie aangevraagd bij de KNWU. Voor het jaar 2022 zijn er wel weer meer aanvragen voor een wedstrijdlicentie.

Roel van der Heijden geeft aan dat dit een landelijk verschijnsel is.

 

7. Bestuursverkiezing:

Aftredend en herkiesbaar is Roel van der Heijden.

Aftredend en niet herkiesbaar zijn Willy Lathouwers en Ine de Kort.

Erik Lathouwers is tussentijds afgetreden als bestuurslid.

Nieuwe kandidaat voor de functie van secretaris is Christ Arts.

Willy Lathouwers is per 1 januari gestopt als bestuurslid ledenadministratie. Hiervoor is ondertussen Chantal Knapen aangesteld. Omdat er zich geen andere kandidaten hebben aangemeld, wordt Christ Arts aangesteld als de nieuwe secretaris. Antoine van Heertum neemt, na deze vergadering, de functie van voorzitter over van Ine de Kort.

Antoine van Heertum bedankt Ine de Kort voor haar inzet als bestuurslid van de vereniging. Naast de bos bloemen en het cadeau dat zij eerder heeft mogen ontvangen namens de vereniging, heeft het bestuur ook besloten haar te benoemen tot erelid.

 

8. Technische zaken:

Angelo van Melis heeft verslag gedaan van de technische zaken. Het bestuur hoopt dat we weer een goed programma kunnen aanbieden aan onze leden voor het nieuwe seizoen.

 

9. Rondvraag:

Er zijn geen vragen.

 

10. Sluiting:

Ine de kort bedankt iedereen voor hun (digitale) aanwezigheid. Zij bedankt iedereen voor het goede contact de afgelopen jaren.