Verslag van de Algemene ledenvergadering van maandag 09 maart 2020.

 

Aanwezig:  

Namens het bestuur : Ine de Kort (voorzitter), Antoine van Heertum, Henk Mutsaars (penningmeester),  Erik Lathouwers en Roel van der Heijden

Afwezig met afmelding: Willy Lathouwers, Angelo van Melis

Leden: Gerard van Alebeek . Eddy Gevers, Koen Gruijtrooij, Andre Rijkers, Wim van den Boogaard, Toine Bloks, Roy van Rijsingen, Johan v/d Biezen, Marco van Esch, Jose van Esch, Robert van Heeswijk, Henri van Zandbeek, Youri van Esch, Johan de Beer, Filip Demuyt, Mark Louwerensen  

Afwezig met afmelding: Sjoerd vd Linden, Jaap vd Linden, Pim vd Linden, Carlo Pril, Guus Pril, Julius van der Hoven, Ria Lathouwers, Angelo van Melis, Huub Artz, Albert Ketelaars, Marcel Kastelijn, Kim van Esch, John van Rullen, Andries Knapen en Mischa Struik

 

1. Opening en mededelingen voorzitter

 • Ine opent de vergadering  en heet alle leden van harte welkom.
 • Ivm het coronavirus zijn er 2 bestuursleden afwezig

 

2. Notulen jaarvergadering 25-02-2019

 • Er zijn geen op of aanmerkingen op het verslag.

 

3. Jaarverslag penningmeester

 • De gegevens van het financiële verslag gaan rond bij de leden. Henk geeft een toelichting op het verslag. Het boekjaar is afgesloten met een negatief resultaat van € 9.755.82.
 • Dit resultaat wordt veroorzaakt door de aanschaf voorraad clubkleding.

 

De kosten voor evenementen zijn lager uitgevallen door het niet uitbrengen van de wielerkrant en doordat de GP Jozon niet volledig is verreden.  

De vervoerskosten zijn gestegen door het uitbreiden van het wedstrijdprogramma.

Filip Demuyt vraagt of het bestuur heeft nagedacht over energiebesparende maatregelen zoals zonnepanelen en de daarbij behorende subsidie. Afgesproken wordt dat Filip informatie hieromtrent doorstuurt.

 

4.Verslag kascommisie ( Johan de Beer en Henri van Zandbeek )

 • Johan en Henri hebben de kas gecontroleerd. De kas kwam overeen met de gegeven stukken. Ze geven het advies om de penningmeester decharge te verlenen.

 

5. Benoeming kascommissie

 • Ine   vraagt wie komend jaar in de kascommissie willen zitten. Johan de Beer wordt herkozen en Andre Rijkers meld zich aan en worden beiden benoemd voor komend jaar.

 

6. Ledenadministratie

 • Ivm de afwezigheid van de ledenadministratie wordt het verloop van het aantal renners niet uitgebreid besproken. Echter blijft het aantal actieve renners nog steeds toenemen.
 • Johan de Beert mist de amateurs/sportklasse . Deze staan wel vermeld en zijn van 2016 met 13 renners in 2020 gedaald naar 9 renners.

 

7. Bestuursverkiezing

 • Aftredend en herkiesbaar zijn : Erik Lathouwers , Henk Mutsaars , Antoine van Heertum en Angelo van Melis. Er zijn geen tegenkandidaten gemeld. Hierdoor blijven Erik Lathouwers , Henk Mutsaars , Antoine van Heertum en Angelo van Melis  bestuurslid.

 

8. Technische zaken

 • Ivm de afwezigheid van Angelo wordt er helaas niet uitgebreid ingegaan op het technisch beleid. Vanuit de leden komt echter wel de vraag wat het beleidsplan is van het bestuur inzake de eliten\beloften.
 • Marco van Esch geeft aan dat het t/m de juniorencategorieen goed is geregeld bij de club en dat het daarna ophoudt.
 • Het bestuur geeft aan dat er wel degelijk aandacht is voor de elite\beloften categorie maar dat we met vrijwilligers werken en dat het dus lastig is om hier iets mee te doen.  Het heeft zeker de aandacht van het bestuur voor de toekomst.

 

9. Rondvraag    

 • Er zijn  geen vragen.

 

10. Sluiting

 • Ine bedankt de aanwezige leden voor hun komst en inbreng.