Verslag van de Algemene ledenvergadering van maandag 25 februari 2019.

Aanwezig:  

Namens Bestuur : Antoine van Heertum ( plaatsvervangend voorzitter ), Henk Mutsaars ( penningmeester ), Willy Lathouwers, Angelo van Melis, Erik Lathouwers en Roel van der Heijden

Afwezig met afmelding :  Ine de Kort ( voorzitter )

Leden : Henri van Zandbeek, Ria Lathouwers, Johan van der Biezen, Wim van den Boogaard, Mark Louwerensen, Guus Pril, Robert van Heeswijk, Jo van de Rijdt, Marco van Esch, Jarno van Esch, Andre Rijkers, Hans v/d Loo, John Vissers, Johan de Beer, Twan Bloks, Eddy Gevers, Tiny Huijberts, Filip Demuyt, Paul Gruijthuijzen en Robert van Heeswijk.

Afwezig met afmelding:  Sjoerd vd Linden, Jaap vd Linden, Carlo Pril, John van Rullen, Andries Knapen, Siem Kanters, Mijntje Geurts, Albert Ketelaars en Antoon van Heertum

 

1. Opening en mededelingen voorzitter

 • Antoine en heet alle leden van harte welkom.
 • De voorzitter vraag om een moment van stilte voor ons overleden erelid Maria van Hemmen en voor vrijwilliger en lid van de Club van 100 Tonnie vd Aa
 • Een korte terugblik op het afgelopen jaar waarin we diverse hoogtepunten hebben bereikt zoals de opening van het clubgebouw en de uitbreiding van de wielerbaan. Het behalen van het algeheel clubkampioenschap was een absoluut hoogtepunt op sportief vlak en zeer recent de goed verlopen ploegenpresentatie in ’t Spectrum.

 

2. Notulen jaarvergadering 26-02-2018

 • Er zijn geen op of aanmerkingen op het verslag.

 

3. Jaarverslag penningmeester

 • De gegevens van het financiële verslag gaan rond bij de leden. Henk geeft een toelichting op het verslag. Het boekjaar is afgesloten met een positief resultaat van € 17.631.17.
 • Dit is exclusief de kosten die zijn gemaakt m.b.t. het realiseren van het clubgebouw en de aanschaf van meubilair etc. waar geen vergoeding van de gemeente tegenover staat.

 

De opbrengst van de Club van 100, opbrengst tourspel zijn hoger uitgevallen. Daarnaast is de verkoop van kleding hoger dan begroot mede door de kortingsactie op oude kleding.

 

Nieuw is de opbrengst van de donateurs. Een initiatief waar per categorie kan worden gedoneerd.

De overige inkomsten betreffen een anonieme sponsor.

 

De kosten voor het wedstrijdprogramma zijn hoger door meer deelname aan meerdaagsen en een uitgebreider en beter programma.

organisatie van de evenementen is lager dan begroot mede door het annuleren van de GP Jozon.

Energiekosten zijn hoger dit komt door een afrekening van Wij Liggen en door het gebruik van het clubgebouw.

Overige uitgaven betreft een bijdrage aan de gemeente voor gebruik van de accommodatie.

 

4.Verslag kascommisie ( Henri van Zandbeek en Philip Demuyt )

 • Henri en Filip hebben de kas gecontroleerd. De kas kwam overeen met de gegeven stukken. Ze geven het advies om de penningmeester decharge te verlenen.

Als opmerking geven zij aan dat vanaf 2019 adviseren om naast een winst-  en verliesrekening ook een balans op te stellen.  Bovendien lijkt het hen verstandig om na te gaan of de vereniging BTW-plichtig is..

 

5. Benoeming kascommissie

 • Antoine  vraagt wie komend jaar in de kascommissie willen zitten. Henri van Zandbeek wordt herkozen en Johan de Beer melden zich aan en worden beiden benoemd voor komend jaar.

Eddy Gevers wordt als reserve aangewezen.

 

6. Ledenadministratie

 • Afgelopen 3 jaar is er een toename van actieve leden van 67 naar 119 renners . De Club van 100 telt momenteel 68 leden.
 • Het aantal Elite-beloften is ook naar een mooi aantal gestegen van 16 renners.
 • Verzoek vanuit de ledenadministratie richting de begeleiders van de nieuwelingen om de renners erop te wijzen dat mails goed worden gelezen en om niet rechtstreeks de consul te benaderen
 • Filip Demuyt vraagt of er een cursus EHBO voor ouders van jeugdleden kan worden georganiseerd. Angelo geeft aan dat dit afgelopen jaar kon maar dat er geen een ouder zicht heeft ingeschreven. Vanuit de jeugdcommissie zal worden nagevraagd bij de ouders of hier behoefte aan is en wat de kosten betreft.
 • Het bestuur is momenteel bezig met de mogelijkheid en de kosten om een AED aan te schaffen.

 

7. Bestuursverkiezing

 • Aftredend en herkiesbaar zijn : Ine de Kort, Roel van der Heijden en Willy Lathouwers. Er zijn geen tegenkandidaten gemeld. Hierdoor blijven Ine de Kort, Roel van der Heijden en Willy Lathouwers bestuurslid.

 

8. Technische zaken

 • Angelo geeft aan dat alle categorieën druk bezig zijn met de voorbereiding van het wegseizoen. Er is een extra wagen beschikbaar voor de nieuwelingen.

Bij sommige wedstrijden morgen er voortaan 6 renners starten zodat meer renners\rensters de kans krijgen om een klassieker te rijden

 • Vanaf 6 maart zal de wielerbaan worden opengesteld voor vrije training. Dit is op eigen risico en zonder toezicht. Paul Gruijthuijzen geeft aan dat dit prettig is voor intervaltraining.
 • Toine Bloks vraagt of een zomercompetitie een optie is. Voorlopig is dit niet het geval. Het bestuur acht de baan niet geschikt om voor senioren hier in wedstrijdvorm toe te laten.
 • Alle categorieën hebben inmiddels de contactavond gehad. We hebben een mooi progamma wat we stap voor stap proberen te verbeteren. Het is bij bepaalde wedstrijden echter lastig om tussen te komen. Bij belgische wedstrijden worden vooral districtsploegen uitgenodigd. Gelukkig is er een goede samenwerking met het RTC.
 • Tot de klok wordt verzet is er geen gezamenlijke wegtraining van de senioren.

 

9. Rondvraag    

 • Er zijn  geen vragen.

10. Sluiting

 • Antoine bedankt de aanwezige leden voor hun komst en inbreng.