Verslag van de Algemene ledenvergadering van maandag 26 februari 2018

Aanwezig:  

Namens Bestuur : Ine de Kort (voorzitter), Henk Mutsaars (penningmeester), Antoine van Heertum, Willy Lathouwers, Angelo van Melis, Erik Lathouwers en Roel van der Heijden (notulist)

 

Leden : Henri van Zandbeek, Chantal Knapen, Ria Lathouwers , Roland Vorstenbosch, Jarno Vorstenbosch, Johan van der Biezen, Wim van den Boogaard, Toon Broeren, Albert Ketelaars , Gerard van Alebeek , Mark Louwerensen , Guus Pril, Robert van Heeswijk ,  Carlo Pril, Jo van de Rijdt, Patrick Pricken, Rick Uptegrove, Marco van Esch, Stefan Hubers , Teun Teulings, Jarno van Esch , Nils Verbruggen, Andre Rijkers, Hans v/d Loo en Edwin Uijen.

 

Afwezig met afmelding : Frank Jochems, Mark Spierings, Mitchell Vink, Hans Kocken, Frank Lathouwers, Ymke Stegink, Marten Hanegraaf, Stijn Hanegraaf. Niels Hanegraaf, Twan Bloks, Sjoerd vd Linden

 

1. Opening en mededelingen voorzitter

 • Ine opent de vergadering en heet alle leden van harte welkom.
 • Het beleidsplan is verder uitgewerkt. Er zijn Verklaringen omtrent Gedrag aangevraagd m.b.t. de vrijwilligers bij de jeugd.
 • Daarnaast geeft ze aan trots te zijn op wat we het afgelopen jaar als vereniging hebben bereikt en bedankt alle vrijwilligers bij het realiseren van de uitbreiding van de wielerbaan en het clubgebouw.

2. Notulen jaarvergadering 13-02-2017

 • Er zijn geen op of aanmerkingen op het verslag.

3. Jaarverslag penningmeester

 • De gegevens van het financiële verslag gaan rond bij de leden. Henk geeft een toelichting op het verslag. Het boekjaar is afgesloten met een positief resultaat van € 19.390.11.

Door het toegenomen aantal leden is de contributie met  € 1.300,- hoger uitgevallen . Mede hierdoor nam ook de kleding verkoop toe met € 1.000,-

Door een anonieme donatie van € 6.000,- en het tourspel € 420,- zijn ook de overige inkomsten flink toegenomen.

De organisatie van de evenementen is met € 2.500- toegenomen mede doordat er hogere uitgaven zijn geweest voor de wielerkrant en de organisatie van de jeugdveldrit in Boxtel.

De post kleding is met € 5.000,- toegenomen. Dit is mede te wijten aan de aanschaf van winterjacks,vesten en polo’s voor de vrijwilligers en overige kaderleden.

4.Verslag kascommisie ( Hans van de Loo en Philip Demuyt )

 • Hans en Filip hebben op 20 februari de kas gecontroleerd. De kas kwam overeen met de gegeven stukken. Ze geven het advies om de penningmeester decharge te verlenen.

Als opmerking geven zij aan dat vanaf 2018 zij ook de stukken van de jeugdcommissie ter controle willen inzien.

5. Benoeming kascommissie

 • Ine vraagt wie komend jaar in de kascommissie willen zitten. Philip Demuyt en Henri van Zandbeek melden zich aan en worden beiden benoemd voor komend jaar.

6. Ledenadministratie

 • Er is een toename van actieve leden van 90 naar 103 renners .

Deze toename is met name te danken aan de nieuwelingen/junioren en de nieuwelingen-meisjes en junior-dames dankzij ons technisch kader.

 • Er zijn zorgen omtrent de  Elite-beloften ivm daling van 14 naar 9 renners. Dit is erg krap om deel te nemen aan de clubcompetitie. Hopelijk wordt dit de komende jaren aangevuld vanuit de juniorencategorie.
 • Er zijn verder geen vragen m.b.t. de ledenadministratie.

7. Bestuursverkiezing

 • Aftredend en herkiesbaar zijn : Antoine van Heertum. Henk Mutsaars , Angelo van Melis en Erik Lathouwers. Er zijn geen tegenkandidaten gemeld. Hierdoor blijven Antoine van Heertum, Henk Mutsaars, Angelo van Melis en Erik Lathouwers bestuurslid.
 • Aftredend en niet herkiesbaar is Peggy Hanegraaf. Haar taak jeugdzaken wordt overgenomen door Roel van der Heijden.

8. Uitbreiding wielerbaan & bouw clubgebouw

 • Antoine van Heertum verteld over de huidige stand van zaken. Het gas en water bij het clubgebouw is aangesloten.
 • Rick Uptegrove vraagt of er nog om de jeu de boulesbaan wordt gefietst. Dit is niet meer het geval.
 • De dagen dat er gebruik gemaakt kan worden van de baan zijn dinsdag t/m donderdag. Maandag en woensdag zijn voor  Thialf.
 • Dinsdag en donderdag zijn voor de trainingen van onze jeugd. Het technisch kader zal zich nog beraden over de invulling op woensdagen.
 • Rick Uptegrove vraagt of het mogelijk is om mylaps aan te leggen. Dit is erg prijzig en op dit moment niet aan de orde.
 • Marco van Esch vraagt of de nieuwelingen/junioren ook op de nieuwe baan mogen trainen.

Ook hier gaat het technisch kader nog naar kijken.

 • Albert Ketelaars vraagt of er gedacht is aan de gehandicaptensport. Dit wordt ook nader bepaald zodra we zelf ook meer bekend zijn met de baan.

9. Rondvraag          

 • Wim v/d Bogaard vraagt hoe het zit met de verkeersregelaars opfriscursus bij Jozon GP.

Willy vraagt dit na bij de gemeente

 • Verder zijn er geen vragen.

10. Sluiting