Verslag van de algemene ledenvergadering Wielervereniging Schijndel van 13 februari 2017

 

Aanwezig: namens bestuur: Ine de Kort (voorzitter), Henk Mutsaars (penningmeester), Antoine van Heertum,  Peggy Hanegraaf, Willy Lathouwers, Angelo van Melis en Erik Lathouwers.

Leden: John Vissers, Roel van der Heijden, W. van de Boogaard, Albert Ketelaars, Jos van Erp, Femke Gerritse, Marco van Esch, Sep Schuurmans, John Schuurmans, Jarno van Esch, Edwin Uijen, Ruud Klomp, John Kanters, Tiny Huijberts, Johan van de Biezen, Mark Louwerensen, Ria Lathouwers, Jo van de Rijdt, Twan Bloks, Johnny van de Eijnde, Johan de Beer, André Rijkers, Fred van de Akker, Robert van Heeswijk, H. van Zandbeek, S. van Zandbeek, Hans van de Loo, Frank Gerritse, G. van Alebeek, Philippe Demuyt, P. Pricken en R. Sanders

Afwezig met afmelding: John van Rullen, Toon van Heertum, Frank Jochems, Eddy Gevers, Guus Pril, Carlo Pril, Thijs van Overmeer, Frank Lathouwers, Mark Spierings, Pierre Krebbers, Siemen Hooiveld, Jacco Peter Hooiveld en Eric Pijnappels

 

Opening

 • Ine heet alle leden van harte welkom.

 

Notulen jaarvergadering 22-02-2016

 • Niemand heeft iets op of aan te merken op het verslag.

 

Jaarverslag penningmeester

 • De gegevens van het financiële verslag gaan rond bij de leden. Henk geeft een toelichting op het verslag. Het boekjaar is met een positief bedrag van € 8.789,62 afgesloten.

Er zijn hogere opbrengsten door de organisatie van het NK veldrijden. Hier stonden ook hogere kosten tegenover. Aan de uitgaven kant waren er aantal meevallers. Eén daarvan was de beperkte kosten voor de Elite/Belofte groep door het beperkte programma. Verder waren er geen uitspringende opbrengsten of uitgaven.

Door afgelopen jaar met enkele nieuwe clubsponsors te zijn gestart is er door WV Schijndel veel clubkleding ingekocht, waarvan we nog bijna € 30.000 op voorraad hebben liggen. Hopelijk gaan we hier de komende twee contractjaren geleidelijk vanaf geraken.

De inkomsten van de clubsponsors zal met € 2.500 afnemen daar er met onze hoofdsponsor een staffel betaling is afgesproken. Door de aanwas van actieve leden zullen de contributie inkomsten met € 1.500 toenemen. De uitgaven zullen hoger uitvallen bij het wedstrijdprogramma en de vervoerskosten. Dit omdat al onze categorieën een beter/groter programma gaan afwerken. Voor de nieuw te bouwen clubgebouw staat er een post gereserveerd van € 12.000.

 

Verslag kascommissie (Hans van de Loo en Johan de Beer)

 • Hans en Johan hebben op 1 februari de kas gecontroleerd. De kas kwam overheen met de gegeven stukken. Ze geven het advies om de penningmeester decharge te verlenen.

 

Benoeming kascommissie

 • Ine vraagt wie komend jaar in de kascommissie zou willen. Philippe Demuyt en Hans van de Loo willen dit komend jaar graag doen.

 

Ledenadministratie

 • Het verslag van de ledenadministratie gaat rond onder de leden. Voor het eerst sinds jaren heeft er een flinke stijging plaatsgevonden van de actieve leden. De actieve leden is gestegen van 67 naar 90 renners. Dit is voornamelijk te wijten aan de toename van het aantal jeugdleden, namelijk van 22 naar 41 jeugdleden. Veel jeugdleden van andere verenigingen uit onze regio hebben de weg naar Schijndel gevonden. Dit jaar zullen de Elite/Belofte weer deelnemen aan de clubcompetitie.
 • In 2016 waren dit de evenementen en activiteiten van WV Schijndel:
  • Omloop van Schijndel;
  • Jeugdronde van WV Schijndel;
  • de veldrit van de jeugd;
   • deze ging helaas niet door vanwege de slechte conditie van het parcours.
  • sponsoravond
 • Jeugdactiviteiten:
  • ontspannings- / recreatieve activiteiten
  • koppeltijdrit jeugd/senioren
  • clubkampioenschap jeugd
  • de kei van Schijndel (contactavond)
 • Kaderactiviteiten:
  • Vergaderingen / bijeenkomsten bestuur / begeleiding / kader WV Schijndel
  • Sportkampionen Schijndel
  • Districts- en kalendervergadering Zuid Oost Nederland
  • Rennersbijeenkomsten

 

Albert vraagt; Kan Henk Mutsaars worden toegevoegd bij de jeugdtrainers in het organogram?

                Willy; Henk zal worden toegevoegd.

Bestuursverkiezing

 • Aftredend en herkiesbaar zijn: Ine de Kort, Willy Lathouwers en Peggy Hanegraaf
  • Er zijn geen tegenkandidaten gemeld. Hierdoor blijf Ine de Kort, Willy Lathouwers en Peggy Hanegraaf als bestuurslid.
 • De vacature van secretaris was nog vacant, daarvoor heeft het bestuur een kandidaat gevonden
  • Roel van der Heijden heeft zich kandidaat gesteld voor de functie secretaris. Er zijn geen tegenkandidaten gemeld. Hierdoor is Roel van der Heijden toegetreden tot het bestuur.

De Leemputbaan

 • WV Schijndel had al jaren de hoop dat het parcours en de accommodatie op de Leemputbaan zou worden uitgebreid. Eind 2015 kreeg WV Schijndel groenlicht om iets aan de accommodatie te doen. Er zijn twee plannen ingediend. De uitbreiding van de wielerbaan en de bouw van een clubgebouw. Voor de uitbreiding van de wielerbaan zijn aantal protesten/zienswijze ingediend op deze plannen. Er is intussen contact geweest met de desbetreffende persoon. Het lijkt er zeer sterk op dat zijn protest zal komen te vervallen. De termijn van 6 weken waarin men protest kunnen indienen zal medio april ten einde komen. Er lopen nog 3 weken waarin men in bezwaar kunnen tegen de plannen van de bouw van het clubgebouw.

Zowel het huidige parcours als het nieuwe parcours zal worden verlicht met nieuwe led-lampen. De prioriteit ligt bij de wielerbaan, daarna zal het bouwproject zich richten op het clubgebouw. Het bestuur hoopt medio dit jaar de plannen gerealiseerd te hebben.

John Vissers vraagt; zijn de beginplannen van de wielerbaan nog aangepast?

Antoine; er zijn wel wat aanpassingen, maar het is nog altijd niet definitief.  Om de toegankelijkheid van het sportterrein te verbeteren wordt de inrit breder gemaakt. Tevens komt het lusje om de jeu de boules baan te vervallen.

                Philippe Demuyt vraagt; wordt er nog hulp van de leden verwacht?

Antoine; als mensen zich geroepen voelen die allerlei diensten kunnen verrichten zijn van harte welkom. Philippe Demuyt vraagt of je dit ook onder de leden verplicht kunt stellen? Antoine; doorgaans gaat dit goed binnen de vereniging door het op vrijwillige basis te doen. Ine; mocht dit niet voldoende zijn zullen wij dit plan meenemen.

                Frank Gerritse; wordt de baan enkel uitgebreid met asfalt?

Henk; in principe wordt het enkel uitgebreid met asfalt, maar er zal wellicht ook extra ruimte bieden voor de crosstrainingen. Het water zal nog altijd in de winter op de baan blijven staan.

 

Beleidsplan

 • Het bestuur heeft een beleidsplan geschreven en het kader) heeft een technisch beleidsplan geschreven. Hierin staat beschreven dat het bestuur graag voor alle vrijwilligers een VOG wil aanvragen. Hierin staat ook een gedragscode. Het bestuur wil graag dat alle vrijwilligers deze gedragscode zullen tekenen. Het bestuur vraagt hierna voor deze vrijwilligers een VOG aan. Deze VOG ziet enkel en alleen op het gedrag tussen volwassenen en minderjarige.

Om alle onduidelijkheden weg te nemen zal Ine persoonlijk bij alle vrijwilligers langs gaan om de gedragscode door te nemen en de VOG aan te vragen.

Twan Bloks: ik dacht gehoord te hebben dat de aanvraag van een VOG € 35 gaat kosten?

Willy; Als de aanvraag van de VOG is opgenomen in het beleidsplan en deze ook wordt gepubliceerd is de aanvraag van een VOG gratis voor WV Schijndel.

Andre Rijkers vraagt; hoe lang blijft deze VOG geldig?

De duur van de geldigheid ligt aan de aanvragende instantie. Er zal nog gekeken worden hoelang WV Schijndel deze VOG geldig zal verklaring. Dit zal nog in het beleidsplan worden opgenomen.

                Johan de Beer vraagt; zijn er ook vertrouwenspersonen binnen de club?

Ine; ja er zijn er twee. Erik Lathouwers en Ine de Kort zijn de vertrouwenspersonen. Ook dit komt in het beleidsplan. 

Paul Jorna vraagt; zit er ook een visie toekomstplan in het beleidsplan. Zal er zo ook een sterke en brede selectie van de Elite/Belofte gevormd worden?

Angelo; de afgelopen jaren zijn er aantal renners vertrokken, die al dan niet boven het maaiveld kwamen. WV Schijndel wil dit tegen gaan door de Junioren groep een goed programma aan te bieden. Hierdoor wil WV Schijndel sterke Junioren aanwenden tot de Elite/Belofte groep. Het bestuur is dit jaar blij dat WV Schijndel weer gaat deelnemen aan de clubcompetitie.

Paul Jorna vraagt; wil WV Schijndel aan de hand van nieuwe sponsores aantal sterke elite/beloften te werven / behouden?

Angelo; er is altijd ruimte voor extra sponsores, maar WV Schijndel stelt het vizier op de huidige leden en de aanwas van onderin, via de jeugd. Renners uit de omgeving van Schijndel zijn natuurlijk altijd welkom, maar WV Schijndel heeft geen actief wervingsbeleid.

Johan de Beer vraagt; wordt er nog wat gedaan voor de werving/behoud van de dames categorie?

Angelo; hier wil WV Schijndel in gaan investeren. Angelo heeft al contact gelegd met de huidige dames binnen de vereniging met betrekking tot het wedstrijdprogramma. WV Schijndel zoekt hierin ook een vrijwilliger die de functie als ploegleider voor deze categorie op zich wil nemen.

Johan de Beer; ik heb helaas de afgelopen jaren te veel dames zien vetrekken toen ze doorstroomde naar de senioren.

Angelo; het probleem zit helaas ook bij de plannen van de KNWU. Zij laten enkel verenigingen toe aan de clubcompetitie die minimaal 15 dames hebben. Dit is voor veel verenigingen lastig te bereiken. Ik heb daarom ook voorgesteld om een mix-team samen te stellen

Ruud Klomp; komt het beleidsplan op de website?

Ine; eerst krijgen de leden de tijd om het plan in te zien, vervolgens zal dit gepubliceerd worden op de website.

 

Mededeling

 • Op 1 april zal de sponsoravond plaatsvinden voor vrijwilligers en sponsoren. Deze krijgen hiervoor nog een uitnodiging.
 • Er zijn dikkere clubjassen besteld. Vrijwilligers/ploegleiders kunnen  hiervoor bij Henk terecht.

 

Rondvraag

 • Geen vragen.

Sluiting

 • Ine bedankt de aanwezige leden voor hun komst en inbreng.